ESPC
EUROPEAN SOCIAL PROGRAMS & CAMPAIGNS

Definitie van de Hotelvoucher


De Hotelvoucher aangeboden en toegeleverd in het kader van het Programma European Social Programs & Campaigns (ESPC) en is een van de vouchers die worden uitgegeven door de Organisator van de Actie onder de naam "Voucher Eurorest". De regels van het inwisselen ervan zijn bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Verkoopvoorwaarden van Eurorest-VouchersTLG Travel Group LLC, gezeteld 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, handelsvennootschap volgens het Amerikaans recht, ingeschreven in het register van besloten vennootschappen van de staat Delaware (hierna te noemen „Verkoper”), stelt de onderstaande Algemene Voorwaarden vast waarin de rechten en plichten van partijen worden bepaald omtrent de uitvoering van de overeenkomst ter verkoop van Eurorest-Vouchers.Informatie over Eurorest-Vouchers wordt verspreid d.m.v. verschillende internetservices betreffende reizen en toerisme, maar het aankopen van een Eurorest-Voucher is uitsluitend mogelijk via de site https://eurorest.net/. Voorafgaand aan het aankopen van de Voucher dienen deze algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. Het aankopen van de Voucher is gelijk te stellen aan het sluiten van een koopovereenkomst. De partijen accepteren deze Algemene Voorwaarden als bindende basis voor het uitvoeren van koopovereenkomst.

Definities:

De Leverancier – TLG Travel Group LLC, gezeteld 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA – is de entiteit die de Eurorest-Voucher opmaakt en verkoopt. De plicht van de Leverancier is om de Voucher te verstrekken aan de Ontvanger, zodat hij van de in deze algemene voorwaarden omschreven kortingen op verblijf in toeristische Objecten kan profiteren.De Ontvanger – een natuurlijke persoon, niet jonger dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam, of een rechtspersoon, of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, maar volgens de specifieke bepalingen wel handelingsbekwaam, die de Eurorest-Voucher in ontvangst wil nemen.Het Object – een hotel of een ander toeristisch object dat overnachtingen mogelijk maakt in het kader van het kortingssysteem van Eurorest, conform deze Algemene Voorwaarden alsmede de bepalingen voor het aanbieden van toeristische diensten van het Object.De Dienstverlener - Infinity Sp. z o.o. is gezeteld te Wroclaw, adres: ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, KRS 0000726672, REGON 369945246, NIP 8982242558, aldaar handelend in de naam van de Leverancier bij het leveren van de Vouchers aan de Ontvangers en bij het verlenen van klantenservice.§1 De HotelVoucher van Eurorest
 1. De Hotelvoucher van Eurorest is een document op naam dat aan maximaal twee personen het recht op gratis overnachtingen geeft, te gebruiken in toeristische Objecten vermeld in de Lijst van Hotels, op voorwaarde dat verplichte maaltijdkosten voor het hele verblijf worden betaald.
 2. Het ontvangen van de HotelVoucher van Eurorest is mogelijk na betaling van uitgave- en leveringskosten ervan.
 3. Het maximale aantal gratis overnachtingen of dagen van gereduceerd verblijf met maaltijden, waarop de HotelVoucher van Eurorest het recht geeft, staat op de Voucher vermeld in het veld "Aantal overnachtingen".
 4. De HotelVouchers van Eurorest kan men combineren en daarmee kan men het verblijf verlengen.
 5. De geldigheidsperiode van de Hotelvoucher van Eurorest, bepaald op het moment van kopen, is te vinden op de Voucher in de vak „Geldigheidsdatum“. Uw verblijf in het object moet eindigen uiterlijk op de laatste dag waarop uw Hotelvoucher nog geldig is.
 6. De Ontvanger mag de Voucher alleen één keer en alleen in één toeristisch Object gebruiken dat hij/zij vrij mag kiezen. Het toeristisch object is verplicht de HotelVoucher te accepteren op de dag van aankomst van de Koper.
 7. De HotelVoucher van Eurorest is voorzien van een beschermende code en heeft de door de computer ingevulde velden: Vouchernummer, Datum van aanmaak, Aantal overnachtingen. De Ontvanger is verplicht met een pen de volgende velden zelfstandig in te vullen in drukletters: Naam en Achternaam, Woonplaats. Tevens is hij/zij verplicht om zijn/haar handtekening zetten in het veld: "Handtekening van de Voucherhouder".
 8. De Hotelvoucher wordt naar de Ontvanger in traditionele papieren vorm per post of in elektronische vorm per e-mail als PDF-bestand verstuurd, direct nadat de Ontvanger de uitgavekosten van de Voucher heeft betaald. De elektronische Voucher heeft dezelfde inhoud en wordt op dezelfde manier uitgewisseld als de papieren Voucher.
 9. De HotelVoucher van Eurorest is ongeldig, als de geldigheidsduur ervan verlopen is of als deze beschadigd is, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen of deze echt is, anders dan volgens de regels bepaald in punt 6 door de Ontvanger is ingevuld, of als de Ontvanger geen handtekening in het veld "Handtekening van de Voucherhouder" heeft gezet.
 10. In geval van verlies of beschadiging van de HotelVoucher van Eurorest door de Ontvanger worden geen duplicaten uitgegeven. Voor een niet gebruikte HotelVoucher wordt geen tegenwaarde in geld of welke vorm dan ook geretourneerd.


§2 Lijst van Hotels

De Lijst van Hotels met alle Objecten, die met ons overeengekomen zijn de Ontvangers te accepteren, is op pagina https://www.eurorest.net/ te vinden en bevat o.a. de volgende informatie over elk Object: 1. periodes waarin het Object de Ontvangers accepteert;
 2. aantal en soort van de in het Object aan de Kopers geserveerde maaltijden;
 3. tarieven van de verplichte maaltijdkosten die in het Object voor de Ontvangers gelden. De verplichte maaltijdkosten gelden voor één volwassen persoon per dag en omvatten de kosten van maaltijden geldend in het Object, inclusief de kosten van de standaard hotelservice. De Ontvanger is verplicht, de verplichte maaltijdkosten van het Object waarin hij/zij met de Voucher zal logeren, te betalen.


§3 Rechten en plichten van Objecten
 1. Zoals bepaald in afzonderlijke overeenkomsten gesloten met de Leverancier, zijn de Objecten verplicht de Ontvangers te ontvangen conform de regels omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Objecten garanderen aan de Ontvangers een minimum van 2 maaltijden per dag gedurende het hele verblijf.
 3. Objecten hebben het recht een boeking te weigeren, in het geval dat het Object geen vrije plaatsen heeft in de periode gekozen door de Ontvanger, ook gedurende de periode waarin de Ontvangers gewoonlijk worden geaccepteerd.
 4. Objecten hebben het recht de bediening van de Ontvanger te weigeren of de kamer op te zeggen, indien de Ontvanger zich aan de regels, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, niet heeft gehouden of als hij in strijd met het reglement van het Object heeft gehandeld.


§4 Rechten en plichten van de Ontvanger
 1. Voorafgaand aan het verblijf is de Ontvanger verplicht om rechtstreeks en onafhankelijk contact op te nemen met het gekozen Object, een reservering te maken en de geldigheid van de tarieven te bevestigen die van toepassing zijn voor de Ontvangers in het Object.
 2. De Ontvanger is verplicht zelf met het gekozen Object voor zijn komst contact op te nemen, de periode en duur van zijn verblijf met het Object bij het boeken te bepalen en het verblijf te reserveren.
 3. De Ontvanger zal door het Object worden bediend op voorwaarde dat de verplichte maaltijdkosten worden betaald voor het hele verblijf voor elke persoon die met de Voucher van Eurorest gaat overnachten. De verplichte maaltijdkosten dienen vooraf betaald te worden overeenkomstig het aantal geplande overnachtingen voor elke volwassen persoon. De tarieven van maaltijdkosten zijn genoemd in het aanbod van elk Object op de Lijst van Hotels.
 4. De Ontvanger is verplicht het vervoer naar het Object en terug zelf te organiseren en de kosten daarvan zelf te dekken.
 5. De ontvanger die gebruik maakt van extra diensten aangeboden door het Object, zoals een sportcentrum, telefoon, extra bed, parking, enz., dient hiervoor conform het tarief en de periodes genoemd in reglement van het Object, of volgens individuele afspraken met het Object, te betalen.
 6. Bij het gebruik maken van het aanbod van de Leverancier is de Ontvanger verplicht zijn rechten te realiseren conform de algemeen geldende wetgeving en de goede zeden, alsook te handelen naar eerlijke marktpraktijken. Dit geldt vooral voor niet leveren van inhoud met een onwetmatig karakter aan de Leverancier of aan derden tijdens het gebruik maken van de Voucher.


§5 Voorwaarden voor de levering van de Voucher
 1. De Voucher wordt per post gestuurd naar het in het bestelformulier opgegeven adres of in elektronische vorm naar het in het bestelformulier opgegeven e-mailadres. De Leverancier zal de Ontvanger onmiddellijk informeren over een foutief ingevuld bestelformulier dat de verzending onmogelijk kan maken of vertragen.
 2. Afhankelijk van de wetgeving die van kracht is in het land waarin de transactie gerealiseerd wordt, laat de Leverancier de volgende betalingswijzen toe: per overmaking, met betaalkaart of via betaalservices.
 3. Bij online-betaling dient men met extra tijd rekening te houden die nodig is opdat de betaling- service de transactie kan verifiëren.


§6 Procedure bij terugvordering
 1. De Dienstverlener is de entiteit die verantwoordelijk is voor het, namens de Leverancier, behandelen van klachten en terugzendingen, alsook voor het realiseren van de terugvorderingsprocedures omschreven in §8 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de Ontvanger vaststelt dat de door hem/haar gekochte Voucher een fout bevat, bijv. wanneer de Ontvanger niet gemachtigd is om in het Object te verblijven conform de voorwaarden van de Voucher of vanwege andere onregelmatigheden, wordt de Ontvanger verzocht contact met de Dienstverlener op te nemen via het contactformulier.
 3. Een klacht, ingediend door de Ontvanger, wordt binnen 21 dagen in behandeling genomen door de Dienstverlener, die namens de Leverancier optreedt.
 4. Indien de terugvordering erkend wordt, zal de Leverancier – via de Dienstverlener en conform de wens van de Ontvanger – een nieuwe, geldige Voucher verstrekken, de tegenwaarde van de betaalde kosten van de Voucher terug betalen of de verkoopprijs verlagen.
 5. De Ontvanger heeft het recht op het gebruik maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting indien de Leverancier er toestemming voor geeft. Meer informatie over de buitengerechtelijke geschillenbeslechting is o.a. te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr.


§7 Recht van opzegging
 1. De Ontvanger die een consument is en die de overeenkomst gesloten heeft conform deze Algemene Voorwaarden, heeft het recht op opzegging van de overeenkomst zonder opgave van redenen door een schriftelijke verklaring of verklaring in de vorm van een document voor te leggen. Dit recht is temporeel beperkt: 14 dagen gerekend van de dag waarop de Voucher aan de Ontvanger is geleverd.
 2. Om de overeenkomst op te zeggen kan de Ontvanger via het contactformulier het onderstaande of vergelijkbare bericht versturen:

  Hiermee verklaar ik dat de overeenkomst van aankoop van de Eurorest Voucher nr. ................... gesloten op ............................................... buiten de bedrijfsruimte, wil opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 14 dagen.

  Ik verzoek u vriendelijk het bedrag terug te betalen via dezelfde betalingswijze die gebruikt werd bij de aankoop.
§8 Bescherming Persoonsgegevens
 1. Administrator van de persoonsgegevens, doorgegeven door de Ontvanger tijdens de transactie is de Leverancier.
 2. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de verkoopovereenkomst en kunnen om die reden worden doorgegeven aan entiteiten verantwoordelijk voor de levering van aangekochte Vouchers aan de Ontvanger. Indien de Ontvanger zijn toestemming ervoor heeft gegeven, mogen zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 3. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is deze overeenkomst, de toestemming gegeven door de Ontvanger en de geldende wetgeving. De persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan derden conform de geldende wetgeving of als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze overeenkomst (derden aan wie de verwerking van persoonsgegevens namens de Leverancier is toevertrouwd). De persoonsgegevens doorgegeven tijdens de transactie worden verwerkt gedurende de periode bepaald in de geldende wetgeving. De Ontvanger heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, het aanpassen ervan, het verwijderen ervan of het beperken van de verwerking ervan. Bovendien kan de Ontvanger op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van marketing van producten en diensten, zonder invloed op verwerking die uitgevoerd werd voordat de toestemming is ingetrokken. De Ontvanger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot verwerking van zijn persoonsgegevens. Het opgeven van persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de Ontvanger zijn persoonsgegevens niet zal opgeven, kan de overeenkomst niet worden gesloten en uitgevoerd.


Steun en Ontwikkeling van Toerisme 2021

ESPC

EUROPEAN SOCIAL PROGRAMS & CAMPAIGNS

De reservering van uw Voucher is verstreken

De reservering van de Hotelvoucher 23410-1489-3 is niet meer geldig. De Voucher is terug in de pool met beschikbare Vouchers.